Novine u progeCAD-u 2025

Pred Vama je nova verzija CAD alata – progeCAD 2025.

Pored velikog broja unapređenja i ispravki postojećih mogućnosti, progeCAD 2025 donosi i niz novina koje olakšavaju svakodnevan rad sa njim.

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti su:

Performanse

 • Intellicad 12.1 platforma - iskorišćen je najnoviji izvorni kod IntelliCAD-a sa svim poboljšanjima. Ispravljene su stotine grešaka, dodate nove funkcije i poboljšan je interfejs.
 • Povećana je brzina otvaranja crteža, pogotovo kada sadrže veliki broj blokova ili spoljnih referenci.
 • Dodata je mogućnost prevlačenja .dwg crteža iz Windows Explorera u paletu alatki i dodavanje crteža kao bloka.
 • Dodata je nova komanda QBREAK (Intersection Quick Break) i EBREAK (Auto Intersection Quick Brake). Pomoću ovih komandi se objekti dele na mestima preseka objekata koji su odabrani.

Nove mogućnosti

 • Napredni blokovi (poznatiji kao Dinamički blokovi)
  Transparentno pretvarajte AutoCAD®-ove dinamičke blokove u napredne blokove ili pomoću uređivača blokova kreirate i uređujete napredne blokove koristeći parametre, radnje i stanja vidljivosti kao kod AutoCAD® dinamičkih blokova.
  Možete ih koristiti da modifikujete bilo koju referencu bloka i takođe ih napravite parametarskim po veličini i obliku. Kontekstualna traka uključuje funkcije za kombinovanje specijalnih hvataljki i radnji kao što su pomeranje, razmera, rastezanje, rotiranje, polja ili ogledalo. Možete, na primer, da kreirate napredni blok čija veličina može da se dinamički podešava pomoću držača koji možete da rastegnete.
  Takođe možete kreirati napredne blokove sa različitim stanjima sa elementima koji su skriveni ili prikazani. Ovo omogućava, na primer, korišćenje samo jednog bloka za prikaz različitih opcija.
  Jedan napredni blok može zameniti mnogo blokova. Kombinovanje više hvatanja i radnji omogućava vam da kreirate mnogo pametnije blokove. Jedan napredni blok može da zameni desetine blokova koje trenutno koristite i stoga bi značajno povećao vašu produktivnost.
 • Novi 3D AEC arhitektonski modul
  Novi 3D AEC je kompatibilan sa AutoCAD®AEC objektima i omogućava da crtate 3D arhitektonske elemente sa dvodimenzionalnim pogledom u planu i koristi čitav niz novih komandi za stil arhitekture. Nacrtani entiteti su sada specifični AEC elementi koji se mogu uređivati i konfigurisati putem upravljanja stilovima. Podrazumevano zamenjuje naš prethodni EasyArch arhitektonski dodatak koji je i dalje dostupan i može se aktivirati promenljivom AECMODE.
  Glavne karakteristike:
  ° Nacrtajte zidove, vrata, staklene fasade, prozore, stepenice i ograde;
  ° Nacrtajte ploče, krovove ili krovne ploče;
  ° Zidovi i ploče se mogu kreirati direktnom konverzijom 2D entiteta;
  ° Višestepeni menadžer za dodeljivanje nivoa AEC entitetima.
  ° Menadžer AEC stilova: upravljajte i prilagođavajte AEC stilove za zidove, vrata, prozore, staklene fasade, stepenice i ograde i ploče
  ° AEC porodica – uvozi stil AEC objekata iz spoljnih .fam ili .dwg datoteka
 • Slaganje slika/Rubber sheeting
  Nove funkcije za uređivanje slika (Raster Design). Koristite slaganje slika kada želite da se dva ili više različitih skupova podataka iz različitih izvora geografski poravnaju: na primer, kada razvlačite novu mapu podele u već postojeću kartu parcela. Rubber sheeting je neuniformno prilagođavanje skupa podataka na osnovu pomeranja poznatih kontrolnih tačaka na nove lokacije. Na primer, podaci prikupljeni snimanjem iz vazduha mogu biti netačni zbog poravnanja leta i netačnosti kamere. Upoređivanjem ovih podataka sa tačnim podacima geodetskog snimanja, podaci iz vazduha mogu biti rastegnuti ili gumirani preko tačnih podataka koristeći kontrolne tačke i objekte koji su zajednički za oba skupa podataka.
 • Izvoz u IFC
  Kreirajte IFC iz DWG-a pomoću novih eksperimentalnih IFCEKSPORT i IFCEKSPORTOPTIONS komandi. Moguće je uključiti .rvt, .ifc podloge i AEC objekte prilikom izvoza u .ifc datoteke. Navedite IFC4 ili IFC4k3 šemu prilikom izvoza u .ifc datoteke i podesite svojstva prikaza za AEC stilove.
 • Generativni AI prevodilac crteža
  Baziran na Generative AI-u, novi progeCAD prevodilac teksta za crteže, koristi mehanizam za prevođenje od strane Google® AI-a da prevede ceo ili deo vašeg crteža, na bilo koji jezik. Prevedeni tekstovi ne menjaju svoju formu, stoga crtež ostaje kompatibilan sa svim CAD-DWG softverom.
  Radi na Text-om, Mtext-om, atributima blokova, Mleader-ima i tabelama.
 • Novi PDF štampač u okviru DWG to PDF.PC3
  Proširene su opcije i funkcije. Takođe se koristi sa komandom PDF Ekport.
 • Nova Express komanda CHBLOCKBASEPOINT
  Promenite tačku umetanja izabranog bloka i svih njegovih instanci na crtežu, bez pomeranja geometrije. Korisno za ispravljanje problema u vezi sa blokovima sa veoma udaljenom tačkom umetanja, ili za promenu referentne tačke za upravljanje različitim situacijama.
 • Nova Express komanda INSERTPOINTSVALUES
  Upišite vrednosti koordinata u blizini izabranih tačaka. Moguće je konfigurisati tip podataka koji će biti prikazan u tekstu.
 • Nova komanda TFRAMES
  Prikažite ili sakrijte okvire svih slika i Wipeout-a. Ova komanda kontroliše podešavanja sistemskih varijabli IMAGEFRAME i WIPEOUTFRAME.
 • Nova komanda RESETBLOCK
  Resetuje reference naprednog ili dinamičkog bloka na podrazumevane vrednosti.
 • Nova 3D komanda PROJECTGEOMETRY
  Napravite projekciju linija, krivih ili tačaka na trodimenzionalnom telu, površini ili regionu koristeći pravac koji odredite. Možete da projektujete tačke, linije, lukove, krugove, elipse, 2d ili 3d polilinije, spline i spirale.

Korisnički interfejs

 • Pregled komande
  Kada koristite komande Offset, Trim i Ektend, možete videti pregled rezultata pre završetka komande.
 • Nova paleta menadžera slojeva
  Promenite vidljivost kolona i vratite podrazumevani prikaz kolona.
 • Prostor za crtanje
  Poboljšano je rukovanje okvirima za prikaz prostora modela. Kliknite i prevucite ivicu okvira za prikaz prostora modela da biste mu promenili veličinu.
 • Poboljšana brza svojstva/Quick properties
  Sa komandom za prilagođavanje korisničkog interfejsa možete da odredite koji su tipovi entiteta i svojstva vidljivi u oknu Quick Properties
 • Poboljšanja Explorer-a
  - Upravljajte više svojstava vizuelnih stilova pomoću komande Explore Visual Styles
  - Upravljajte više postavki izgleda koristeći komandu Explore Layouts
  - Odredite da li ćete automatski zamrznuti slojeve u Layout-ima koje kreirate koristeći komandu Explore Layers
  - Upravljajte vezama podataka pomoću komande Explore External References
  - Promenite redosled kolona, vidljivost kolona i vratite podrazumevani prikaz kolona u svim oknima Explorera
 • Nova komanda LAYVPI za Layout-e
  Koristite komandu zamrzavanje slojeva koja zamrzava slojeve odabranih objekata na svim pogledima osim u pogledu koji je aktivan.
 • Omogućeno je korišćenje pregleda pre štampe za .pc3 štampače
 • Omogućeno je uključivanje prikaza granice područja za štampanje u prostoru papira.

Unapređenja

 • Novi BIM Import-er za Autodesk Revit®
  Direktan uvoz Revit datoteka (do v. 2024) birajući ceo model ili određeni prikaz. BIM objekti se postavljaju na različite slojeve birajući između dve opcije:
  1) Da su slojevi zasnovani na entitetima
  2) Da su slojevi zasnovani na Nivo+Kategorija.
  Ako postoje, odgovarajući materijali će biti povezani sa uvezenim objektima.
 • Nova komanda DATAEXSTRACTIONNEW (eksperimentalno)
  Dodata je mogućnost kreiranja dinamičkih tabela unutar crteža koje se mogu ažurirati na osnovu promena crteža.
  Nove funkcije DataExtraction:
  ° Xrefs i blokovi unutar izvoza podataka Xref-a
  ° Ekstrakcija podataka naprednih blokova i dinamičkih blokova (samo DATAEXSTRACTION)
  ° Ekstrakcija podataka AEC objekata
  ° Opcioni filter za rasporede (papirni prostor) i modele
  ° Prilagođeno preimenovanje kolona
  ° Prilagodite redosled kolona
  ° Podržan je izvoz u XLS i XLSx
  ° Izbor stilova za tabele
  ° Izdvojene tabele su dinamički povezane sa crtežom i automatski se ažuriraju promenama crteža preko DATALINK funkcija
 • Novi Snap entiteti
  Koristite novi Geometrijski centar da biste pronašli centar bilo koje zatvorene polilinije ili splajna. Ranije se njime upravljalo automatski pomoću centralnog snap-a sa lukom, krugovima itd.
 • Unapređenje tabela
  Nove komande za upravljanje ivicama tabela.
 • Poboljšanja spline-a
  Nacrtajte spline koristeći kontrolne vrhove i parametrizaciju čvorova. Izaberite opozovi da biste izbrisali prethodno navedenu tačku. Izaberite spojanje kada koristite komandu za uređivanje splajna da biste kombinovali izabrani splajn sa drugim splajnovima, linijama, polilinijama ili lukovima.
 • Poboljšana komanda CONVTONURBS
  Pretvorite površine i 3d solide u nurbs površine. Možete da konvertujete površine koje su kreirane pomoću komande konverzije u površinu.
 • ARX API
  Novi API je kompatibilan sa AutoCAD® ARX klasama, čime je izuzetno olakšan prenos AutoCAD® aplikacija na progeCAD.
 • .NET
  Pristupite  novim .net klasama, metodama i svojstvima.
 • Dodat je NLM licenses Migration mod
  Novi mod omogućava lako prebacivanje sa jednog servera na drugi.

Novine u verziji 2024

Pred Vama je nova verzija CAD alata – progeCAD 2024.

Pored velikog broja unapređenja i ispravki postojećih mogućnosti, progeCAD 2024 donosi i niz novina koje olakšavaju svakodnevan rad sa njim.

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti su:

Performanse

 • Intellicad 11.1 platforma - iskorišćen je najnoviji izvorni kod IntelliCAD-a sa svim poboljšanjima. Ispravljene su stotine grešaka, dodate nove funkcije i poboljšan je interfejs.
 • Optimizovane performanse tokom selekcije objekata
 • Brža vektorizacija polilinije
 • Fast Zoom - poboljšana reaktivnost i glatkoća zuma.
 • Quick Select je 2x brži u velikim crtežima

Korisnički interfejs

 

 • ViewCube - ViewCube je zgodan način da kontrolišete i manipulišete uglom gledanja u prostoru modela u progeCAD-u.
 • Umetnite blok u ćelije tabele - dodata je komanda kojom je moguće ubaciti blokove kao sadržaje ćelija kroz prijateljski vizuelni interfejs.
 • Nova funkcija za UCS komandu - sada je moguće odabrati Solide ili Površi da biste definisali novi UCS.
 • Pregled list pri štampi - omogućen je pregled papira i margina u dijalogu za štampanje.
 • Command REGENVISIBLE - regeneriše entitete samo u vidljivoj oblasti.
 • Poboljšana je TOOLPALETTE- prevucite entitet sa crteža i ispustite ga na paletu alata da biste dodali odgovarajuću komandu za kreiranje entiteta u paletu alata.
 • Komanda Font u dijalogu Options - prikazuje formu za odabir fonta za komandnu traku.
 • Vrati zatvorene poruke - iz dijaloga Options se mogu vratiti poruke pomoći i upozorenja koje je korisnik ranije sakrio.
 • Poboljšanja GRIP-ova za isečene blokove
 • CTRL+R funkcija - prebacuje između maksimiziranog okvira za prikaz na kartici Model ili plutajućih prozora u trenutnom rasporedu.
 • 3DWALK - interaktivno menja 3D prikaz na crtežu kako bi stvorio privid hodanja kroz model. Upravljajte podešavanjima pomoću komande 3DWALKFLYSETTINGS.
 • 3DFLY - Interaktivno menja 3D prikaz na crtežu kako bi stvorio privid leta kroz model. Upravljajte podešavanjima pomoću komande 3DWALKFLYSETTINGS.
 • 3DPOSITIONER - Prikazuje vizuelnu pomoć, ili gizmo, koji se koristi za pomeranje i rotiranje entiteta u trodimenzionalnom prostoru.

Nove mogućnosti i komande

 • DATALINK komanda omogućava povezivanje Excel-a i progeCADovih tabela.
 • XLSIMPORT omogućava uvoz .xls i .xlsx datoteka u progeCAD tableu.
 • MAPIMPORT omogućava uvoz  Geo podataka i FDO.
 • MAPIINSERT omogućava uvoz više slika odjednom.
 • Unapređen je dijalo za gelociranje.
 • Dodata je nova Express komanda - Smart Join, koja spaja linije, polilinje i splajnove u poliliniju.
 • Komanda LAYMGR omogućava spajanje lejera.
 • Komanda SURFEXTRACTCURVE kreira krive u U i V pravcima na površima ili na 3D solidima.
 • CENTER MARK i CENTERLINE komande dodaju oznaku centra ili centralnu liniju. Ovi objekti su asocijativni i menjaju se sa promenom objekata sa kojima su povezani.
 • BREAKPOINT komanda razdvaja otvorene 2D objekte na dva dela
 • Dodata je podrška za Revit .rvt fajlove u verziji 2023.
 • Unapređen je uvoz IFC i REVIT datoteka sa lejerima.
 • BIM Properties panel omogućava kreiranje i dodeljivanje Visibility States.
 • preko ProgeCAD Explorera je moguće odabrati, zakačiti i upravljati IFC i .RVT/.RFT podlogama.
 • Audit komanda moće da proveri greške u IFC datotekama koje su prikačene kao podloga.

Unapređenja

 • QDIM komdana je uanpređenja sa novim Settings opcijama pri kreiranju asocijativnij kota.
 • PDFEXPORT je obogaćen sa novim korisničkim interfejsom, tako da je sada moguće definisati layout koje želite da izvezete, kao i da kreirate PDF-ove sa više strana.
 • U komandu OFFSET su dodate opcije Layer i Erase. Layer opcija definiše da li će novi objekat biti kreiran na istom sloju kojem pripada original ili ćete promeniti sloj. Erase opcija briše izvorni objekat.
 • STEP/IGES Import je dobio opciju za kreiranje novog objekta.
 • Filter za blokove - dodata je opcija "Blocks" pri automatskom filtriranju odabranih objekata.
 • Zamen Big Fontova omogućava zamenu fontova pretragom PC-a ili LANDA, koristeći Browse funkciju.

 Novine u verziji 2022

 

Pred Vama je nova verzija CAD alata – progeCAD 2022.

Pored velikog broja unapređenja i ispravki postojećih mogućnosti, progeCAD 2022 donosi i niz novina koje olakšavaju svakodnevan rad sa njim.

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti su:

Performanse

 • progeCAD 2022 je baziran na najnovijoj IntelliCAD 10.1 platformi.
 • Nova ODA Geometry biblioteka - zamenjen je interni kod da bi se unapredila Spline podrška i detekcija granica šrafura, a ispravljene su greške kod komandi Trim, Chamfer, Fillet, Hatch itd.
 • Ubrzane su komande REGEN, OPEN i prelaz između Layout-a.
 • Dodato je Inkrementalno snimanje  i time je ubrzan proces snimanja crteža jer se samo ažuriraju delovi koji su menjani.
 • Ubrzani su Osnapi.
 • Umapređena je podrška za 3DConnexion miša.
 • Optimizovano se performanse pri odabiru.
 • Dodata je NET Pallete Set podrška.

Korisnički interfejs

 • Nova startna stranica - omogućava lak pristup različitim tipovima crteža, bilo da su u pitanju šabloni, prethodno otvarani crteži ili online video uputstva;
 • Dodata je opcija pretrage podešavanja u Options i Drawing Settings prozorima
 • Dodat je novi View Manager prozor sa dinamičkim unosom vrednosti.
 • TPNAVIGATE komanda prikazuje određenu paletu alatki. Unapređeno je i podešavanje korisničkog interfejsa.
 • Unapređen je CUI prozor za prilagođavanje korisničkog interfejsa.

Nove mogućnosti

 • Prikaz dinamičkog unosa na gripovima;
 • Geolociranje sa interaktivnim pozadinama sa Microsoft Binga;
 • TABLE i TABLEDIT komande omogućavaju AutoCAD®-oliko upravljanje tabelama;
 • moguće je uvoz/kačenje projekata u Autodesk Revit® 2021 formatu;
 • Unapređeno je upravljanje Dinamičkim blokovima i dodate su nove opcije unosa;
 • Svi oblici iz Wood details, Steel and Profiles Standards su dostupni u 3D-u;
 • Dodati su AutoCAD®-oliki gripovi kod 3D solida, koji omogućavaju izmenu veličine i oblika;
 • Ubrzan je prelaz sa animacijama pri panovanju, zumiranju ili izmeni pogleda;
 • Unapređena su polja sa novim gripovima i novim ribonom;
 • DOdata je Nudge funkcija koja omogućava pomeranje odabranog objekta sa kombinacijom tastera CTRL i strelica.

Nove komande

 • SHEETSET - Novi Sheet Set Manager koji omogućava lakšu organizaciju crteža;
 • IMPOINT komanda omogućava uvoz 2D/3D tačaka sa defeinisanim koordinatama iz .txt ili .csv datoteke. Tačke mogu da budu uvezene kao tačke, kao vrhovi polilinije ili kao vrhovi splajna;
 • BACKGROUND komanda definiše vrstu, boju efekte i poziciju pozadine za definisane poglede;
 • TOTALAREA komanda računa ukupnu površinu odabranih zatvorenih objekata;
 •  Unapređna je MTEXT komanda;
 • Unapređen je rad sa GROUP komandom;
 • SVIMPORT/SVEXPORT komanda omogućava izvoz i uvoz svih podešavanja promenljivih progeCAD.

 

 Novine u verziji 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Ym5ZPy904

Performanse

  • Dodata su dva nova načina za ubrzavanje rada u progeCAD-u:
   • “Use Frame buffer object display system” smanjuje korišćenje memorije grafičke kartice, što može da bude korisno kod integrisanih grafičkih kartica i

   • “Hide small entity in block” pojednostavljuje prikaz crteža tako što sakriva najmanje objekte u okviru blokova.

  • Ubrzan je rad u crtežima koji sadrže isečne i velike refernece (Xrefs);
  • Unapređen je prikaz objekata u 3D crtežima pri odabiru Conteptual i Realistic moda;
  • Lepši prikaz ivica sa ISOLINES-ima;
  • Ubrzan je rad sa crtežima sa akivnim senkama.

 

Korisnički interfejs

 • Nova startna stranica - omogućava lak pristup različitim tipovima crteža, bilo da su u pitanju šabloni, prethodno otvarani crteži ili online video uputstva;
 • Quick properties paleta - prikazuje pregled osobina odabranih objekata, bez potrebe da se pokreće klasična Properties paleta;
 • Unapređena Paleta alatki:
  • Paneli u paleti su grupisani prema tipovima
  • Omogućen je uvoz i izvoz iz/u Single Panel .XTP fajlove;
  • Dodat je menadžer ikona;
  • Omogućen je uvoz progeCAD 2020/2021 Paleta alatki iz potpunih .ATC datoteka;
  • Omogućeno je dodavanje velikog broja blokova u paletu;
 • Ubrzan je pregled pre štampe crteža;
 • Dodati su novi tipovi predrfinisanog radnog okruženja:
  • Beginners - za one koji tek počinju da rade u progeCAD-u i
  • 2D Drawing & Anotation - za one koji prvenstveno rade u 2D prostoru ili vole svedeniji radni prostor;
 • Dodata je mogućnost uključivanja/isključivanja rada u celom ekranu.

Nove mogućnosti

 • PDF2DWG 2.0 - nova verzija alata za konverziju iz PDF-au DWG format;
 • Štampa u PDF sa ažuriranjem postojećeg PDF-a;
 • Ciklična promena odabira objekata koji su preklopljeni;
 • Omogućen je uvoz iz SolidWorks-a, preko .SLDPRT datoteke;
 • Komanda QRCODE, generiše QR kod iz bilo kog teksta, linka itd.
 • Dodate su nove parametarske 2D bilbioteke sa drvenim presecima, čeličnim profilima;
 • Dodati su novi girpovi kod pogigonalnih polilinija;
 • Dodata je mogućnost da se prilikom lepljenja definiše ugao unosa objekta;
 • Unapređen je MTEXT;
 • ARRAY je unapređen sa mogućnošću kreiranja asocijativnih polja;
 • Undo komanda prikazuje listu komandi;
 • Omogućeno je kreiranje 2D preseka i izgleda iz 3D modela u crtežu;
 • Unapređena je komanda IMAGECLIP, tako da je moguće koristiti poliliniju za granicu isecanja slike.

Nove komande

 • Komanda ARRAY je proširena sa ARRAYPOLAR, ARRAYRECT i ARRAYEDIT komandama;
 • AREA komanda sada prikazuje šrafiranu odabranu površinu;
 • AUTOPUBLISH komanda automatski generiše .DWF ili .PDF datoteke iz aktivnog crteža;
 • MEASUREGEOM premerava dužine, uglove, prečnike i površine odabranih objekata ili odaranih tačaka;
 • DATAEXTRACTION komanda izvozi podatke iz atributa blokova, osobina crteža, delova ili tabela u eksternu datoteku;

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • SLOPETEXT - kreira tekst sa vrednošću nagiba;
 • COORDSLABEL - kreira tekst sa XY ili XYZ koordinatama;
 • DIMPOLYALIGNED - kreira kote duž polilinije;
 • MERGEHATCH - objedinjuje više šrafura u jednu.

 

 Novine u verziji 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MzQolcBH2DE

Performanse

 • Unapređeno je vreme otvaranja i čuvanja crteža
 • Nova CAD mašina bazirana na IntelliCAD-u 9 i Theiga Version 4.3.2. nudi bolju stabinost i nove mogućnosti.

Korisnički interfejs

 • Dodata je Paleta alatki za blokove, šrafure i često korišćene komande:
  • Draw
  • Modify
  • Annotations
  • Utilities
  • View
  • 3D Tools
  • Fills and Hatches
  • 2D Architectural
  • Electrical Diagrams
  • Electrical Plants
  • Mechanics ANSI-ISO
  • Mechanics DIN-ISO
  • Hydraulic-Fluids and Pneumatics
  • Steel Sections
 • Unapređen je prikaz teksta i objekata uz koriščenje Anti-Aliasing tehnologije
 • Optimizovan je prikaz na 4K monitorima
 • Redizajnirani su meniji.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Nova paleta za blokove omogućava unos i uređivanje blokova uz "prevuci i pusti" podršku.
 • Dodat je panel sa pregledom osbina u vid u stabla
 • Dodata je mogućnost prilagođavanja akcija duplog klika mišem, u zavisnosti od vrste objekta.

Nove mogućnosti

 • Dodata je podrška za Digitalno potpisivanje DWG-a.
 • Dodata je podrška za BIM i mogućnost uvoza/kačenja IFC i Autodesk® Revit® datoteka (.rvt/.rfa,IFC).
 • Dodata je podrška prikaz u uređivanje osobina za AEC, Civil, GeoMaps, Mechanical objekte.
 • Unapređena je podrška za PointCloud sa ReCap (.rcp/.rcs) datotekama.
 • Dodat je linka ka BIM&CO portalu - za preuzimanje BIM i CAD objekata - https://www.bimandco.com.
 • Print 3D Hidden with silhouette - dodata je mogućnost 3D štampanja u Hidden Visual stilu.
 • Moguće je štampati šrafure sa podešenim stepenom providnosti.
 • Dodate su STEP/IGES opcije - podešavanje moda konverzije za STEP/IGES datoteke (Quick Monocrome,With Color, Import as Surfaces).
 • Dodate su Pantone® RAL™ i DIN boje.
 • Redizajnirana je forma za Publish.
 • Dodata je mogućnost definisanja često korišćenih foldera.
 • Dodata je mogučnost unošenja formula u Tabele.
 • Omogućen je SysVarMonitor, za praćenje sistemskih promenljivih.
 • Unapređen je PDF export sa više opcija - tekst se može pretraživati, može se podešavati DPI za slike i šrafure, ubacivati internet veze itd..

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • CENTERLINE: iscrtava centralnu liniju između odabranih linija i segmenata polilinija.
 • SCALETEXT: uvećava ili smanjuje veličinu teksta bez promene njegovog mesta.
 • DIMREASSOCIATE
 • DIMREASSOC
 • AREATEXT: računa površinu objekta i postavlja njenu vrednost u centar površine.
 • CHANGEBLOCK: pravi novi blok od postojećeg bloka ili otvara blok editor.
 • RENAMEBLOCK: preimenuje blok i dodaje novu definiciju bloka za dalje uređivanje.
 • CREATELINETYPE: kreira tekstualne tipove linija.
 • DIMPOLY: automatski kotira polilinije.
 • OFFSETSMART: ofsetuje odabrani objekat i automatski briše original.
 • DIMARRANGE: poravnava kote
 • TEXTARRANGEV: aranžira tekst vertikalno.
 • TOTLENGTH: prikazuje dužinu odabranih objekata.

Nove komande

 • Block Editor (_BEDIT). The Block Editor offers a special authoring area to enable free drawing and editing of blocks geometry. 
 • Construction Line: a construction line is a special type of the infinite line that is typically used when quick drafting techniques are required.
 • Similar to the infinite line, the construction line is a line through a given point, oriented at a specified angle in the three-dimensional space and extending to infinity in both directions.
 • MULTIPLOT: select title-block blocks or Polylines boundaries to print them sequentially using the boundaries as print windows.
 • ADDSELECTED: create a new object of the same type and general properties (Layer, Color, Linetype etc.) of a selected object, yet with different geometric values
 • QUICKWBLOCK: create quickly an external DWG file from a selected group of elements.
 • CAMERA: define settings for 3D views of drawings according to a location and target. You can also specify the camera height, clipping boundaries for the view etc.
 • ARRAYPATH: place object copies uniformly along a path or a portion of a path.
 • TABLEEXPORT: data export from a table object in the CSV file format.
 • POINTSEXPORT: Points export to ascii xyz or csvPrilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.

 Novine u verziji 2019

Performanse

 • Unapređeno je vreme pokretanja
 • Unapređene su performanse pri radu sa XREF-ovima.
 • Unapređeno je privlačenje prilikom rada sa podlogama.
 • Unapređene su performanse prilikom rada sa velikim crtežima u prostoru modela prilikom selektovanja zone štampe.
 • Dodata je nova mašina za 3D PDF konverziju.

Korisnički interfejs

 • Dodata je optimizacija za 4K ekrane.
 • Redizajnirani su meniji
 • Omogućeno je uređivanje i uvoz/izvoz menija, traka alatki, prečica i alijasa iz .cui datoteka. Uvoz/izvoz alijasa iz/u .pgp datoteke.
 • Edit and Import/Export of Menu, Toolbars, Ribbons, Application Buttons, keyboard shortcuts and aliases from .cui files. Import/Export of aliases from .pgp files.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Optimizovan je pikaz komandi i menija u Ribbon trakama
 • Unapređen je dijalog za uvoz blokova sa pregledom.
 • Moguće je definisati različite načine prikaza končanice u 2D i 3D prostoru.
 • Viewport kontrole omogućavaju intuitivniji način prilagođavanja pogleda i stilova prikaza.
 • Novi CUI Editor omogućava lakše prilagođavanje korisničkog interfejsa.
 • AUTOSEZ je novi alat za automatizovano kreiranje profila površine (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost)
 • SLOPE je alat za jednostavno kreiranje nagiba terena (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost).
 • Brza triangulacija razbacanih oblaka tačaka. Kreiranje TIN površina od tačaka iz oblaka tačaka. AUTOSEZ komanda može biti primenjena na ove površine.
 • Numerisanje markera uz uz automatizaciju prikaza brojeva ili slova.
 • Ukupna dužina ili površina - prikaz ukupne dužine odabranih objekata u okviru palete osobina.
 • AIDIMFLIPARROW komanda okreće pravac strelice kota.
 • Prilagođavanje margina pri štampi (nulta margina)
 • Moguće je definisati kolornu šemu za uvezen oblak tačaka.
 • ESNAP podrška za oblak tačaka.
 • Sortiranje izvezenih podataka iz atributa.
 • Podrška za BetterWMF Integration ( https://www.furix.com/betterwmf), koja rešava problem prilikom kopiranja crteža u programe poput Microsoft Word-a.
 • Nova SENDTOSKYPE komanda omogućava slanje DWG crteža koji sadrži samo odabrane objekte preko Skype-a.
 • Napredni Copy&Paste omogućava kopiranje i lepljenje odabranih CAD objekata u aplikacije poput Explorer-a ili programa za čet (Telegram i sl.).

Uvoz/izvoz formata

Moguć je uvoz sledećih formata:

 • STEP and IGES
 • Maya .RGT
 • Wavefront .OBJ
 • 3D Studio file .3DS
 • LightWave .LWO
 • IFC (Underlays)
 • Kačenje IFC podloga.
 • IFCPANE komanda omoguća otvaranje Objects categories panela u cilju kotrole vidljivosti. Jednom kada je IFC podloga uvežena, prilikom crtanja je moguće privlačenje na njene objekte ili je moguće njeno razbijanje na standardne CAD objekte.
 • Google Earthfile .KMZ
 • Unapređen ESRI Shape (.shp) import. Base Elevation (inicijalna Z vrednost) može biti predefinisana.
 • Pointcloud .LAS (kao CAD tačke)
 • Pointcloud .XYZ (kao CAD tačke)
 • Stereo Lithography datoteka .STL
 • Virtual Reality Modeling Languagefile .VRML

Moguć je izvoz u sledeće formate:

 • STEP and IGES
 • Wavefront .OBJ
 • Maya .MA
 • LightWave .LWO

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • GETSEL selektuje objekte na osnovu sloja ili tipa objekta.
 • BSCALE skaliraja reference blokova relativno u odnosu na tačku unosa.
 • GATTE zamenjuje sve vrednosti sa istim tag imenom atributa u svim odabranim blokovima.
 • QLATTACH pridružuje pokazivačku liniju odabranom mtext, tolerance objektu ili bloku.
 • DIMDISASSOCIATE uklanja asocijativnost odabranih kota.
 • PREFIXSUFFIX dodaje prefiks ili sufix odabranom tekstu.

Razna unapređenja

 • Prilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.
 • Unapređen je interfejs za upravljanje spoljnim referencama (DWG, DGN, DWF, PDF, PointClouds, Images).
 • Uređivanje teksta podržava definisanje razmaka redova, liste i poravnanje paragrafa.
 • Dodata je nova Filter komanta sa dijalogom (‘_FILTER).
 • Omogućeno je pretraživanje datoteka u okviru Open komande.
 • PUBLISH komsanda ima redizajniran dijalog. Sada je moguće publikovati crteže koristeći PDF štampač.
 • HATCHTOBACK komanda pomera šrafure u pozadinu.
 • Quick Access traka alatki poseduje više opcija.
 • Unapređen je AutoComplete.
 • Nove ili ažurirane komande : BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.

 Novine u verziji 2018

 • Novi rendering modul baziran na Artisan Renderer-u
  omogućava kreiranje fotorealističnih rendera, korišćenjem velikog broja ugrađenih materijala i svetala, uz mogućnost kreiranja korisničkih materijala i svetala.
  https://www.youtube.com/watch?v=ilFOiCsjUlw
 • Ipravljanje perspektive
  Nodi dodatak za rad sa slikama omogućava ispravljanje perspektive.
  https://www.youtube.com/watch?v=nFZKRegMUgc
 • ESRI-SHAPE uvoz
  nova komanda za uvoz SHAPE (ESRI) datoteka sa geometrijom i atributima u CAD crteže.
 • SUPERHATCH komanda
  kreiranje šrafura baziranih na slikama, blokovim, spoljnim referencama i wipeoutima.
  https://www.youtube.com/watch?v=EbyQVnwihTU
 • Uređivanje teksta in-situ
  Novi editor teksa omogućava uređivanje teksta na licu mesta.
 • Štampa u PDF-u sa slojevima
  Novi PDF štampač omogućava štampanje crteža sa kompletno očuvanom strukturom slojeva.
 • Unapređen PDF Export
  Izvoz crteža u 2D PDF sadrži nove modove kompresije slika, odsecanje slika i gradijentne šrafure.
 • Unapređen Point Cloud uvoz
  Unapređen je uvoz podataka u .pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz formatu
 • Novi Array dijalog
 • Providnost XREF-ova i zaključanih slojeva
  Dodata je kontola providnosti za Xref objekte i za objekte na zaključanim slojevima
 • Kontrola providnosti sa RefEdit komandom
  Dodata je podrška za XFADECTL promenljivu, koja definiše procenat providnosti referenci koje se uređuju.
 • Novi interfejs za RefEdit komandu
 • Odabir podopcija komande iz comandne linije
  Od sada je moguće odabirati podopcije direktno u komandnoj liniji.
 • Maksimizacija Viewport-a
  Komanda omogućava maksimizaciju i minimizaciju Viewport-a. Na ovaj način se lako može prebaciti iz prostora štampe u prostor modela i obrnuto, bez gubitka podešavanja razmere i pozicije objekata.
 • Podrazumevani slojevi
  Dodata je mogućnost definisanja podrazumevanih slojeva za kote i šrafure.
 • Providnost šrafure
  Moguće je definisati stepen providnosti šrrafura.
 • TEXTFRONT komanda
  Ova komanda omogućava prebacivanje svog teksta na crtežima u prvi plan.
 • Unapređena je kompatibilnost sa Microstation datotekama
 • Privlaćenje objekata na podlogama
  Privalčenje objekata funkcioniše i u radu sa podlogama u PDF, DWF i DGN formatu.
 • Unapređen je rad sa podlogama
  Za .pdf, .dwg i .dgn podloge se mogu definisati načini prikaza (monohromatski, providnost, podešavanja boje podloge…)
 • Zaključavanje pozicija plutajućih i usidrenih traka alatki
 • Kontekstualne trake za tekst, slike i Refedit objekte
 • Upravljanje radnim prostorom
 • Komanda ISOLATEOBJECT i UNISOLATEOBJECT – HIDEOBJECT
  ISOLATEOBJECT komanda privremeno sakriva sve objekte osim selektovanih. HIDEOBJECT sakriva selektovane objekte, a UNISOLATEOBJECT poništava prethodne dve komade.
 • Mogućnost postavljanja podrazumevanog šablona koji se učitava preko QNEW komande
 • CHANGEBLOCK komanda
  Nova komanda za uređivanje pojedinačnog bloka.
 • Dodavanje Slope tipa linije za topografske crteža
 • Unapređena LOFT komanda
 • RENAME komanda
  Nova RENAME koomanda sa naprednim interfejsom
 • Unapređena ETRANSMIT komanda
 • DIMBREAK komanda
  Prekida i oporavlja kote kada se preklapaju sa drugim objektima.

Novine u verziji 2017

 • 2017 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2017.
 • Novi Ribbon interfejs sa podrškom za CUI datoteke
  nova verzija dolazi sa podrškom za oba tipa interfejsa – klasičan interfejs sa vertikalnim i horizontalnim trakama alatki i Ribbon interfejs, kakav se nalazi u Microsoft Office-u i novim verzijama AutoCAD-a.
 • 64-bitna podrška i podrška za procesore sa više jezgara
  progeCAD 2017
  dolazi kao 32-bitna ili 64-bitni program. 64-bitna verzija programa donosi unapređeno upravljanje memorijom, a više jezgarana podrška prilikom otvaranja i regenerisanja crteža, čime su performanse unapređene od 1.5 do 3 puta na više jezgarnim računarima.
 • Podrška za Point Cloud – oblaci tačaka
  uvoz i vizuelizacija velikih skupova 3D laserski skeniranih podataka u PCG ili ICD formatu.
 • Stilovi za tabele
  od ove verzije je moguće definisati različite stilove tabela u okviru progeCAD-a. Stilovi tabela dozvoljavaju definisanje posebnih stilova za svaki red tabele, uz definisanje fonta i poravnanja.
 • Nove komande:
  XOPEN
  XPLODE
  POLYSOLID
  POINTCLOUDATTACH
  BCOUNT
  LAYERWALK
  SELECTSIMILAR
  ALIGNSPACE
  VPSYNC
 • Unapređene komande:
  PURGE
  QSELECT
  LOFT
  CUSTOMIZE
 • DWG konvertor
  ugrađen DWG konvertor omogućava jednostavnu konverziju DWG, DXF i DNG formata, čime se olakšava razmena crteža između različitih CAD alata.
 • DWF/DWFx u DWG,DXF,DAE,3DS,DGN konvertor
  omogućena je konverzija crteža u DWF i DWFx formatu u nekoliko različitih formata.
 • Unapređena je razmena i DWG kompatibilnost
  – uvoz Collada  (.dea) formata.
  – unapređena podrška za DGN overlays, Civil3D, ADT, kao i za mechanical object enablers.
  – napređeno otvaranja .dgn datoteka uz konverziju u .dwg format.
 • Novi grip-ovi kod polilinija
  dodati su gripovi za razvlačenje, dodavanje temena i konverziju segmenta u luk.
 • Novi gripovi za dinamičke blokove
  unapređeni su gripovi dinamičkih blokova.
 • Štampa u DWF i DWFx formatu
  dodate su nove mogućnosti prilikom štampe u DWF/DWFx formatu (preko PC3 štampača).
 • Podrška za kompresovane MrSIG MG4 rasterske slike
  dodata je podrška za kompresovane MrSIG MG4 rasterske slike.
 • .NET API
  dodat je novi .NET API sa podrškom za interakciju sa crtežom (AutoCAD kompatibilan).
 • Podrška za RGB i index color value
  dodate su sve varijable koje se tiču boje podržavaju RGB i index color vrednosti.

Novine u verziji 2016

 • AutoCAD® 2016 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2016
 • progeCAD Cloud
  učitavanje i čuvanje crteža u oblaku. progeCAD Cloud omogućava da pritupite svojim crtežima gde god da ste. Takođe, korišćenjem servisa u oblaku, možete na jednostavan način da delite crteže sa kooperantima ili klijentima, jer progeCAD koristi oblak da pošalje ne samo crteže, nego i reference, fontove i rasterske slike, čime se sprečava da crteži budu nepotpuni. progeCAD Cloud dolazi sa podrškom za najpoznatije servise u oblaku: DropBox, Google Drive, OneDrive.
 • Dinamički unos
  omogućava interfejs komandne linije na končanici. Takođe omogućava prikaz i jednostavnije unošenje dužina i uglova linija, radijusa kružnice itd.
 • Dinamički unos
  omogućava interfejs komandne linije na končanici. Takođe omogućava prikaz i jednostavnije unošenje dužina i uglova linija, radijusa kružnice itd.
 • Dinamički UCS
  automatsko kreiranje privremene XY ravni prilikom crtanja
 • Annotative objekti
  omogućava kreiranje annotative objekata koji mogu da imaju različite načine prikaza u zavisnosti od razmere. Objekti koji mogu biti annotative-ni su:
  • Text (jednolinijski tekst)
  • Mtext (višelinijski tekst)
  • Kote
  • Tolerancije
  • Šrafure
  • Blokovi
  • Atributi u blokovima
 • Tekst po luku
  ARCTEXT komanda omogućava ispisivanje teksta po postojećem luku
 • PDF/A ISO19005 Standard
  progeCAD 2016 može da kreira PDF dokumentaciju koja je prilagođena PDF/A standardu. 
 • Polja
  automatizovano ubacivanje predefinisanog teksta u crtež (naziv projekta, autor, datum…)
 • BRAKELINE komanda
  omogućava ubacivanje simbola za prekid preko postojeće polilinije
 • 3D ortho
  omogućen je orto u pravcu Z ose, čime je orto mod moguć u pravcu sve tri ose.
 • Kompletiranje komandi
  unosom dela komande se pojavljuju sve komande koje odgovaraju unetom delu, čime se znatno ubrzava unos komandi preko tastature
 • Napredna promena redosleda
  unapređeni su alati za kontrolu redosleda prikaza objekata
 • Napredni gripovi
  solidi u progeCAD-u su obogaćeni sa novim gripovima, čime se olakšava rad sa objektima u 3D prostoru

Novine u verziji 2014

 • AutoCAD® 2014 DWG format
  učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2014
 • Trimovanje šrafura
  šrafure mogu biti isecane koristeći standardnu TRIM komandu
 • Podrška za Dinamičke blokove
  omogućeno je uređivanje dinamičkih blokova preko gripova
 • Tabele
  obmogućeno je kreiranje i uređvanje tabela. Tabele su bazirane na atributima i uvoze se iz Excel-a
 • Paketno štampanje (Batch plot)
  štampanje (ili izvoženje u PDF/DWF) seletkovanih prostora papira (layouts)
 • EasyArch 3D
  nova verzija alata namenjenog arhitektama koji omogućava jednostvno projektovaje objekata pomoću 2D/3D objekata (zidova, prozora, vrata…)

   

   

   

   

 • 3D PDF
  konverzija 3D modela u interaktivni 3D PDF dokument (vidljiv pomoću Adobe Reader-a)

   

   

 • 3D štampanje
  STL podrška za 3D štampače
 • Paste Special
  uvoženje tabela iz Excel-a, Open Office-a i Libre Office-a
 • Multiline stilovi
  kreiranje stilova za multilinije radi kontrole broja elemenata i osobina svakog elementa
 • EATTEXT
  kreiranje tabela iz atributa blokova
 • Podrška za .NET
  povezivanje .NET baziranih programa i progeCAD crteža

Novine u verziji 2013

  • AutoCAD® 2013 DWG format
   učitavanje i čuvanje crteže u DWG formatu od verzije 2.5 do 2013
  • MultiGRIP uređivanje
   izmena, pomeranje, rotiranje, izduživanje pojedinačnih ili više objekata od jednom
  • Napredno štampanje uz PC3
   AutoCAD®-olik menadžer za podešavanje PC3 datoteka i čuvanje podešavanja za svaki pojedinačni crtež u PC3, CTB i STB formatu
  • Novi dijalog za štampu
   Izmenjen je dijalog za štampu
  • Traceparts i Cadenas za progeCAD
   iCADLib-a omogućava besplatan pristupit ovim portalima sa bazom od preko 100 miliona blokova
  • Otrack® (Etrack)
   Proširenje Etrack komande, koja omogućava definisanje putanja na osnovu tačaka privlačenja
  • Snap Extesion
   Privlačenje ka tački na imaginarnom nastavku linije, luka ili segmenta
  • Uređivanje Splajna
   Brisanje, dodavanje i pomeranje temena splajna. Otvaranje i zatvaranje splajnova i izmena tangenti početnih i krajnjih tačaka
  • Multiline komanda 
   Kompatibilnost sa AutoCAD®-ovom MULTILINE komandom, koja omogućava crtanje više paralelnih linija putem jedne komande
  • Izvoz DWG-a
   Izvoz crteža u PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, WMF, EMF i SVG format
  • PDF, DGN i DFW podloge
   Postavljanje PDF, DNF i PDF dokumenata kao podloga
 • Izvoz u STL i Collada (DAE) NOVO
  progeCAD 2013 izvozi crteže u DAE format, namenjen razmeni između 3D programa, kao i u STL format namenjen štampi modela na 3D štampačima
 • Novi tipovi kota
  QDIM, skraćene kote (jogged), dužina luka i kontrola kota
 • Stilovi prikaza
  progeCAD-u 2013 je moguće promeniti temu programa (Black, Silver, Blue, Flat…)

   

   
 • Menadžer stilova kotiranja
  Kreiranje novih stilova, postavljanje aktuelnog stila, izmena stilova
 • Flatshot komanda
  Konverziju 3D solida u kvazi 3D ravanski objekat
 • Helix i Loft komanda
  Generisanje 3D helikoidne polilinije i izvlačenje nekoliko objekata da bi se kreirano jedan 3D entitet
 • Podrška za AEC objekte
  Vizualizacija objekata kreiranih pomoću Architectural Desktopa u DWG-u
 • Šrafiranje
  Novi dijaog za šrafiranje omogućava definisanje početka i redosleda šrafiranja, kao i kreiranje i uređivanje razdvojenih šrafura

   

   
 • Dijalog za unos teksta
  Unapređen dijalog za unos teksta sa velikim brojem opcija
 • Polar Tracking
  Dodata je mogućnost definisanja ugla trackinga u odnosu na poslednji segment
 • Podrška za Jpeg 2000, ECW i SID rasterske formate
  Standardni formati namenjeni GIS-u
 • Uvoz DNG modela
  Uvoz Microstation® crteža

Novine u verziji 2011

  • DWG 2012
   potpuna podrška za Autodesk®-ov DWG 2012 format
  • potpuna kompatibilnosr sa Windows 7 operativnim sistemom
  • Novi blok menadžer – iCADlib.
   Zahvaljujući kompletno redizajniranom interfejsu i unapređenim performansama, iCADlib će postati neizostavan alat za upravljanje blokovima. Nova verzija sadrži više od 20.000 blokova (konstrukterskih, arhitektonskih, mašinski ANSI-ISO i DIN-ISO, elektro ANSI i IEC, čeličnih profila, nameštaja itd.)
  • Traceparts for progeCAD
   podrška za progeCAD Traceparts portal – preko iCADLib menadžera je moguće direktno pristupiti internet bazi blokova koja sadrži preko 1.000.000 različitih blokova.
  • EasyArch
   Automatizovani alat namenjen arhitektama i građevisnkim inženjerima, dizajniran tako da poveća produktivnost u svakodnevnom radu. EasyArch omogućava:
   – izradu zidova
   – izmenu zidova (brisanje, rotaciju, pomeranje, kopiranje…)
   – dodavanje, kopiranje, pomeranje i izmenu vrata i prozora
   – upravljanje slojevima (brzo isključivanje i uključivanje, zamrzavanje i odmrzavanje…)
   – upravljanje i uvoz parametarskih blokova kroz dodatni meni
   – izradu stepeništa
   – izradu krovne kontrukcije
   – izradu i izmenu tablica sa elentima, prostorijama, površinama…
   – napredno kotiranje

Novine u verziji 2010

 • potpuna podrška za Autodesk®-ov DWG 2010 format
 • kompatibilnost sa Microsoft Windows® 7 operativnim sistemom
 • unapređena su performanse pri snimanju i učitavanju crteža, kao i pri uvećavanju/umanjivanju
 • unapređena je podrška za PDF format – crteže je moguće izvoziti i uvoziti u “slojevit” PDF format, čime je moguće očuvati originalnu strukturu lejera, bez korišćenja DWG formata
 • Redizajnirana je Paleta osobina, tako da prikazuje više informacija i više je “AutoCAD®-olika”.
 • Novi prozor – Aerial View, koji omogućava lako kretanje kroz velike crteže
 • Unapređen je sistem šrafiranja – dodata je mogućnost šrafiranja gradijentom, a forma je više “AutoCAD®-olika”
 • Dodata je podrška za kreiranje i prikaz poligonalnih vizira
 • Novi set komandi koji omogućava kreiranje 2D profila iz ACIS solida
 • Unapređen je način selektovanja objekata
 • Dodata je mogućnost izvoza modela u Blender, 3D Studio i Pov-Ray
 • Unapređen je menadžer za oporavak crteža
 • Dodate su nove Express Tool opcije
 • Unapređen je rad sa mrežnim licencama – sada je moguće mrežnu licencu privremeno koristiti na laptopu ili PC-ju koji nije stalno povezan u mrežu

Novine u verziji 2009

 • Mogućnost izvoza modela u Google Earth
 • Nova komanda – QDIM, koja omogućava brzo kotiranje željenog objekta
 • Unapređena je komanda za kopiranje – sada je automatsku uključen mod za pravljenje više kopija
 • Unapređene su EXTEND i TRIM komande – olakšan je odabir entiteta koji se produžuju, odnosno odsecaju
 • Novi set komandi – Quick Group, namenjen jednostavnom grupisanju objekata pomoću samo jednog klika
 • Unapređen Purge dijalog
 • Dodata je traka sa listom otvorenih crteža – Drawing Tabs, čime se omogućava ugodniji rad sa više crteža u isto vreme
 • Unapređen je izvoz podataka – čarobnjak za Atribute i mogućnost izvoza podataka za blokove
 • Uvedena je podrška za AutoCAD DIESEL programski jezik

Novine u verziji 2008

Mogućnosti označene sa * nisu dostupne u originalnom IntelliCAD-u.

Podrška za AutoCAD 2008 DWG
Čitanje i snimanje bez konverzije svih DWG formata od v.2.5 to 2008
Ubrzano snimanje i otvaranje crteža
Višestruko ubrzano otvaranje i snjimanje crteža. Unapređena je podrška velikim crtežima
eTransmit*
Alat za grupisanje,pakovanje i prenošenje DWG dokumenata, zajedno sa eksternim referencama, fontovima, slikama…

Snap ‘From’ *
“Pametni” Snap dopunjuje Snap opcije
Napredni Refedit (Editovanje bloka “na licu mesta”) *
Editovanje pojedinačnih objekata unutar bloka
Save as
Komanda “Save as” je unapređena i može da pravi kopiju originala
Podrška za True Color
Broj boja u crtežu je povećan sa klasičnih 256
Kreiranje Wipeout entiteta *
Skrivanje dela crteža koji se nalazi u glavnom crtežu
Unapređen je interfejs za štampu *
AutoCAD® izgled sa mogućnošću pamćenja predhodnih podešavanja

Unapređena podrška za Azijske fontove *
Unapređena je kompatibilnost sa Kineskim, Koreanskim i Japanskim fontovima
Nova sistemska promenjljiva DWGCODEPAGE
Mogućnost definisanja kodne strane crteža
Modul ALE i biblioteka blokova *
Modul za upravljanje blokovima, koji sadrži više od 10.000 blokova

Skrivene linija u Dview (perspektivni pogledi)
Skrivene linije sada rade u perspektivi
Find & Replace *
Omogućeno je pronalaženje i zamena teksta i atributa bloka u crtežu
Unapređen grafički interfejs *
Nova struktura menija

Ažuriranje programa *
Automatsko proveravanje postojanja ažuriranih verzija programa
Novi raster engine
Bolje performanse i podrška za editovanje Grips-a.
Podrška za PNG format
Podrška za ECW (Enhanced Compression Wavelet) *
“Wavelet compression image” format tazvijen od strane Earth Resource Mapping
Podrška za Jpeg 2000 format*
Jpeg 2000 je standard za kompresiju slika bez gubitaka.
Fiksiranje Layout Viewport-ova *
Fiksiranje model space pogleda ili lokacije pri zumiranja i panovanja u paper space-u
Izvoz DWF 3D
Uvedena je podrška za novi 3D format za DWF dokumente
Meniji zavisni od izabranog entiteta
Sadržaj menija se menja u zavisnosti od izabranog entiteta

Ostala unapređenja u odnosu na verziju 2007 :

Olakšano upravljanje layout-ima
Ubrzana osvežavanje viewports-a
Ugrađena DWG 2007/2008 podrška
Nije potrebna prethodna konverzija u ranije DWG formate. Poboljšana kompatibilnost
Nove sistemske promenljive
Veliki broj novih DWG promenljivih
Windows Vista
Unapređena integracija i podrška za novi Microsotf-ov operativni sistem
Unapređena Xref podrška
Xref lejeri su dostupni u listi lejera
Unapređen interfejs za štampu
Redizajniran interfejs za štampu
Unapređen sistem ponovnog licenciranja
Prebacivanje licence programa na drugi računar
Ispravke grešaka
Ispravljeno je više stotina uočenih grešaka u programu

Kontakt

LIMIS doo
Veljka Dugoševića 89
22400 Ruma, Srbija.
Telefon: +381 22 210 13 22
Faks: +381 22 478 514
E-mail: office @ limis.rs
radno vreme: Pon÷Pet: 8:00÷14:30

Osnovni podaci

Poslovno ime: LIMIS DOO RUMA
Matični broj: 201 45 477
PIB: 104 326 503
Broj računa: 160-358241-16


Pratite nas

Da li nas pratite? Ako ne, bilo bi nam drago da budete povezani sa nama.

Kliknite na jedno od magičnih linkova:

Facebook
Twitter
Linked-In

Tehnička podrška

Naše osoblje Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja vezana za upotrebu progeCAD-a.

Podrška>>

 

Mi koristimo kolačiće!

Dobrodošli na www.progesoft.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta ste saglasni sa našom upotrebom kolačića.

Ukoliko niste saglasni sa upotrebom kolačića, možete odbiti zahtev, ali se onda može desiti da sajt ne funkcioniše kako treba.